درباره من

کارشناس عمران-عمران از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناس ارشد عمران – زلزله از دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس ناظر پایه ۲ نظام مهندسی ساختمان